Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon althans diens vertegenwoordiger, al dan niet partij, wie aan IK Juridisch Advies opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en voor betaling daarvan zorg draagt.
 2. Partij: natuurlijke persoon of rechtspersoon wie deelneemt aan een mediation-bijeenkomst en op wie die bijeenkomst en daarmee samenhangende werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met IK Juridisch Advies, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. IK Juridisch Advies is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt 14 dagen na het bekendmaken van de wijziging aan opdrachtgever en partijen van kracht.

Artikel 3  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht inclusief de ontvangst van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring aan IK Juridisch Advies schriftelijk, waaronder wordt verstaan digitaal, bevestigt.
 2. Een mediation-overeenkomst dient te worden ondertekend door de deelnemende partijen.
 3. Alle opdrachten aan IK Juridisch Advies worden aanvaard en uitgevoerd door IK Juridisch Advies, tenzij het wenselijk is een opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet aan IK Juridisch Advies zijn verbonden, hierover voorafgaand aan de werkzaamheden met opdrachtgever overleg is geweest en opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verleend voor de uitvoering van de opdracht door derden.
 4. Uitvoering van de opdracht door derden geschiedt onder verantwoordelijkheid van IK Juridisch Advies.
 5. IK Juridisch Advies is verplicht de opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren. IK Juridisch Advies staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.   
 6. Opdrachtgever en partijen zijn verplicht de informatie te verstrekken en de medewerking te verlenen die noodzakelijk is of geacht wordt noodzakelijk te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 8. De overeenkomst eindigt door een schriftelijke verklaring van opdrachtgever aan IK Juridisch Advies, van een partij aan de andere partij en IK Juridisch Advies of van IK Juridisch Advies aan opdrachtgever, partijen.

Artikel 4 Honorarium, onkosten, facturering en betaling

 1. Het honorarium van IK Juridisch Advies is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Alle werkzaamheden van IK Juridisch Advies worden in rekening gebracht op basis van het aantal gewerkte uren inclusief eventuele reistijd en het uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Naast het honorarium worden onkosten in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door IK Juridisch Advies in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever of één van de partijen een afspraak met IK Juridisch Advies niet uiterlijk 12 uren voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, worden honorarium en onkosten in rekening gebracht als ware de afspraak wel nagekomen.
 5. Wanneer IK Juridisch Advies bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van derden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.  Daarvoor is het in de leden 2, 3 en 4 vermelde van overeenkomstige toepassing.
 6. Over alle door IK Juridisch Advies verrichte werkzaamheden is opdrachtgever BTW verschuldigd.
 7. Betaling van facturen van IK Juridisch Advies dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 8. In geval van gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 9. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente verschuldigd.
 10. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is IK Juridisch Advies gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn om haar vordering op opdrachtgever te innen.
 11. Alle kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag.

Artikel 5 Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een factuur van IK Juridisch Advies niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is IK Juridisch Advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot na de datum van betaling van de factuur.
 2. Indien opdrachtgever en partijen niet voldoen aan de verplichting tot informatieverstrekking en medewerking als bedoeld in artikel 3, zesde lid is IK Juridisch Advies gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot na de datum dat wel is voldaan aan genoemde verplichtingen.

Artikel 6 Klachten

 1. Alle klachten over de werkzaamheden en/of facturen van IK Juridisch Advies dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek aan IK Juridisch Advies kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terechte klacht is opdrachtgever verplicht IK Juridisch Advies de mogelijkheid van herstel te bieden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van IK Juridisch Advies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IK Juridisch Advies in het betreffende geval zal worden uitgekeerd verhoogd met het eigen risico.
 2. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig of onjuist verstrekken van informatie door opdrachtgever en partijen aan IK Juridisch Advies.
 3. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet meewerken van opdrachtgever en partijen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden in de situaties als bedoeld in artikel 5.
 5. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk in geval IK Juridisch Advies bij de uitvoering van de opdracht gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van IK Juridisch Advies komt.
 6. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. IK Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart IK Juridisch Advies voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen opdrachtgever en IK Juridisch Advies bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Het is opdrachtgever en partijen zonder voorafgaande toestemming van IK Juridisch Advies niet toegestaan door IK Juridisch Advies of door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met IK Juridisch Advies is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en IK Juridisch Advies die mochten ontstaan en waarvoor niet in onderling overleg een oplossing kan worden gevonden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.