Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wet gaat over privacy en bevat regels over gegevens die direct over u gaan of die naar u zijn te herleiden, zogenaamde persoonsgegevens. IK Juridisch Advies gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zoals dat volgens de AVG verplicht is.

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken (vragen, gebruiken en bewaren) van persoonsgegevens van u als opdrachtgever, mogelijk toekomstige opdrachtgever, partijen op wie werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben en andere personen die de website bezoeken of contact met IK Juridisch Advies opnemen.

 

Welke gegevens?

IK Juridisch Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- gegevens die u op eigen initiatief aan IK Juridisch Advies verstrekt

- in uw zaak verkregen gegevens van een derde, bijvoorbeeld wederpartij, gerechtelijke instantie, openbaar 

  ministerie

- persoonsgegevens die voorkomen in een besluit, brief of ander document, bijvoorbeeld verzekeringsnummer,  

  onderwijsnummer, waaronder gevoelige persoonsgegevens als het burgerservice-nummer, bijzondere 

  persoonsgegevens als gezondheid en strafrechtelijke gegevens; dit is afhankelijk van de kwestie waarvoor u een 

  overeenkomst sluit met IK Juridisch Advies

- gegevens die via openbare bron bekend zijn

- bankgegevens in verband met de betaling van een factuur van IK Juridisch Advies

- technische meetgegevens als IP-adres

- contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres

- handtekening

 

Grondslagen en doelen

De overeenkomst

Persoonsgegevens worden verwerkt als u met IK Juridisch Advies een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden sluit.

Zonder deze gegevens kan IK Juridisch Advies niet adviseren, bemiddelen, verwijzen of voor u procederen.

Bovenstaande geldt ook als u niet zelf de overeenkomst met IK Juridisch Advies sluit, maar de werkzaamheden wel rechtsreeks op u betrekking hebben.

Het zetten van een handtekening is nodig voor het sluiten en nakomen van de overeenkomst.

Het betalen van de factuur is onderdeel van de overeenkomst. De grondslag voor het verwerken van betalingsgegevens door IK Juridisch Advies is de overeenkomst. Het doel is het verkrijgen van de betaling en afronden van (een fase van) de overeenkomst.

 

Wettelijke verplichting

Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht aan de belastingdienst is het noodzakelijk de facturen met daarop uw naam, adres en woonplaats te verwerken.

 

Toestemming

Soms is uw (uitdrukkelijke) toestemming nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Dat is het geval als de gegevens gezien hun aard  extra gevoelig en bijzonder zijn, bijvoorbeeld gegevens over ras, afkomst, gezondheid of van strafrechtelijke aard. IK Juridisch Advies zal u in dergelijke situaties schriftelijk om uw toestemming verzoeken. Pas na uw schriftelijke toestemming worden deze persoonsgegevens verwerkt.

U hebt het recht uw gegeven toestemming in te trekken.

Als u geen toestemming verleent voor het verwerken van gevoelige, bijzondere persoonsgegevens of u uw toestemming intrekt, kan IK Juridisch Advies u helaas niet (verder) van dienst zijn, als de werkzaamheden zonder deze gegevens niet goed zijn uit te voeren.

 

Toestemming van ouder of voogd is nodig als u jonger dan 16 jaar bent. IK Juridisch Advies heeft niet de intentie gegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar, tenzij dit met toestemming van ouder of voogd is. 

IK Juridisch Advies vraagt op deze website bij contactgegevens naar uw geboortedatum en als u jonger dan 16 jaar bent of ouder of voogd toestemming heeft gegeven. Er is geen mogelijkheid tot controle. Wordt een leeftijd van jonger dan 16 jaar vermeldt, terwijl niet is aangegeven dat toestemming is verleend door ouder of voogd, worden verstrekte gegevens direct verwijderd. Door IK Juridisch Advies wordt geen contact opgenomen via het opgegeven emailadres en telefoonnummer.

Wanneer wordt aangegeven dat toestemming is verleend door ouder of voogd, gaat IK Juridisch Advies ervan uit dat toestemming is verleend en worden gegevens verwerkt. 

IK Juridisch Advies raadt ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van jongeren tot 16 jaar om te voorkomen dat gegevens zonder toestemming worden verwerkt.

Als u als ouder of voogd vermoedt dat IK Juridisch Advies gegevens over uw kind verwerkt of heeft verwerkt, neem dan contact op. Als gegevens zonder toestemming verwerkt blijken te zijn, worden deze direct verwijderd.

 

Gerechtvaardigd belang

IK Juridisch Advies gebruikt uw emailadres en telefoonnummer om te reageren op berichten die u hebt ingevuld op het contactformulier op deze website of als u een email hebt gestuurd.

 

Persoonsgegevens zijn nodig om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te toetsen of sprake is van eventuele belangenverstrengeling.  IK Juridisch Advies neemt geen opdrachten aan wanneer de integriteit van IK Juridisch Advies in geding komt.

 

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden met derden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening en overeenkomstig bovenstaande doelen. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld gedeeld worden in correspondentie met de wederpartij, in een gerechtelijke procedure of ten behoeve van het uitvoeren van een deskundigenonderzoek.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld als een opdracht met uw toestemming (mede) wordt uitgevoerd door een of meer personen die niet aan IK Juridisch Advies zijn verbonden. Hiertoe sluiten de derde en IK Juridisch Advies een verwerkersovereenkomst.

 

Informatievoorziening

IK Juridisch Advies informeert u over welke gegevens worden verwerkt. Als gegevens rechtstreeks van u worden verkregen, is dat op het moment van verkrijging, als gegevens niet rechtstreeks van u worden verkregen, binnen een redelijke termijn en als uw gegevens met uw toestemming aan een derde moeten worden verstrekt, op het moment van de verstrekking.

Naast deze informatievoorziening door IK Juridisch Advies kunt u ook zelf verzoeken om een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens. U heeft hierdoor controle over uw persoonsgegevens.

 

Inzage

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegeven. Om zeker te weten dat u als verzoeker degene bent op wie de gegevens betrekking hebben, zal IK Juridisch Advies uw identiteit moeten vaststellen en u vragen om een legitimatiebewijs. Vervolgens zal IK Juridisch Advies binnen 1 maand reageren op uw verzoek.

Op uw verzoek wordt kosteloos per document een kopie aan u verstrekt.

 

Correctie en aanvulling

U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen. IK Juridisch 

Advies zal binnen 1 maand op uw verzoek reageren.

 

Verwijderen

U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om de verwerking van uw gegevens uit de systemen van IK Juridisch Advies te verwijderen als uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, onrechtmatig zijn verwerkt, u uw toestemming als hierboven beschreven intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking. IK Juridisch Advies zal uw verzoek afwegen tegen rechten op en belangen bij handhaving van de verwerking. U ontvangt binnen 1 maand een reactie op uw verzoek.

 

Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer niet binnen een maand na uw contact met IK Juridisch Advies een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is gesloten.

 

Overdragen

U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om uw gegevens noodzakelijk verwerkt op basis van een overeenkomst of uw (uitdrukkelijke) toestemming aan u zelf of aan een derde over te dragen.

 

Vergeten worden

In het geval u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal IK Juridisch Advies derden ook berichten over de verwijdering. U hebt het recht om vergeten te worden.

 

Beperking

U hebt recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat u kunt verzoeken de verwerking tijdelijk te stoppen.

 

Bewaren

IK Juridisch Advies bewaart uw persoonsgegevens tot het einde van de overeenkomst en alle facturen zijn betaald, tenzij u met het oog op een mogelijke vervolgprocedure toestemming verleend uw persoonsgegevens langer te bewaren. Hiermee wordt voorkomen dat u voor een vervolgprocedure opnieuw informatie moet verstrekken, terwijl u dit reeds eerder deed. Uw persoonsgegevens worden in elk geval niet langer bewaard dan tot en met het moment waarop termijnen voor het starten van een vervolgprocedure zijn verstreken.

 

Facturen worden bewaard tot en met het einde van het zevende kalenderjaar na de factuur. Dit in verband met de verantwoording door IK Juridisch Advies aan de belastingdienst.

 

Beveiliging

Uitsluitend IK Juridisch Advies heeft toegang tot de in het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden opgenomen persoonsgegevens of de handmatig verwerkte persoonsgegevens bestemd om te worden opgenomen in een bestand. Uw gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, tegen vernietiging of beschadiging. De geautomatiseerde bestanden zijn beveiligd. Periodiek vindt controle op virussen en defecten plaats en worden updates uitgevoerd.

IK Juridisch Advies spant zich in alle beveiligingsmaatregelen te treffen die gelet op de gevoeligheid van de gegevens, de technische mogelijkheden en kosten geacht worden nodig en redelijk te zijn. IK Juridisch Advies kan er evenwel niet voor in staan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 

Geheimhouding

 Op alle persoonsgegevens die IK Juridisch Advies ontvangt en/of zelf verzameld op basis van een overeenkomst en met het doel de overeenkomst uit te voeren, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan tot na het einde van de overeenkomst.

De geheimhoudingsplicht geldt niet in geval van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking of wanneer IK Juridisch Advies voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafzaak.

 

Verantwoording

IK Juridisch Advies heeft een verantwoordingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

IK Juridisch Advies moet kunnen aantonen te voldoen aan de privacy-regels.

Over de verwerking van uw persoonsgegevens door IK Juridisch Advies kunt u een klacht indien bij AP, postbus 93374, 2509AJ Den Haag, telefoonnummer 0900-2001201, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Tegen het besluit van AP  kunt u bezwaar maken bij AP en vervolgens beroep instellen bij de bestuursrechter.

Daarnaast mag u de AP verzoeken te bemiddelen of te adviseren in een geschil met IK Juridisch Advies.

U kunt ook naar de civiele rechter gaan, indien u van mening bent dat IK Juridisch Advies uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de privacy-regels verwerkt.

IK Juridisch Advies is aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het overtreden van de AVG, tenzij IK Juridisch Advies op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk is.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met de website van IK Juridisch Advies zijn verbonden. IK Juridisch Advies kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier omgaan met uw persoonsgegevens.

Het is raadzaam de privacyverklaring van de websites van derden hierop na te lezen.

 

Wijzigingen

IK Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Als eigenaar van eenmanszaak IK Juridisch Advies ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt over de verwerking contact met mij opnemen:

Ingrid Klok, emailadres: info@ikjuridischadvies.nl , telefoonnummer 06-15385779.

 

Gegevensverzameling op de website/cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en vrij van virussen. Cookies helpen de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. IK Juridisch Advies vraagt om uw toestemming voor het plaatsen van cookies bij het eerste bezoek aan de website.  U kunt de toestemming ook weer intrekken door de cookie van uw apparaat te verwijderen. Hoe u dat doet, is afhankelijk van uw browser. Gebruik daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Door het plaatsen van analytische cookies heeft IK Juridisch Advies inzicht in het aantal bezoekers van de website, de geografische herkomst van de bezoekers, welke pagina's worden bekeken, van welke apparaten de bezoekers gebruik maken (computer, laptop, telefoon) en verkeersbronnen (zoekmachines, direct verkeer, verwijzende sites en social media).

De gegevens worden voor statische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. IK Juridisch Advies kan deze gegevens niet herleiden tot een individu. De cookies slaan geen informatie op over uw naam, geslacht, leeftijd en andere persoonlijke gegevens.

 

IK Juridisch Advies maakt gebruik van Jouw Web, TND Projects V.O.F. te Eindhoven, Microsoft Outlook Office en Zivver. 

IK Juridisch Advies kan hierdoor veilig en versleuteld een e-mail sturen, bestanden delen en videobellen. Meer over de beveiliging en het verwerken van persoonsgegevens door deze bedrijven vindt u op de websites van deze bedrijven.