Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin opgenomen te worden.

Hieronder informeer ik u over wat dit voor u en IK Juridisch Advies betekent:

 

Grondslag en doel

1. IK Juridisch Advies verwerkt persoonsgegevens als u (als natuurlijke persoon) met IK Juridisch Advies een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden sluit  of werkzaamheden rechtstreeks op u betrekking hebben met het doel de overeenkomst of opdracht uit te voeren of dit noodzakelijk is om (mogelijk) een overeenkomst te sluiten.

 

Tot de noodzakelijke gegevens behoren in elk geval:

- naam, geboortedatum, adres en woonplaats 

- telefoonnummer/emailadres 

- besluit, brief en andere documenten waarover advies aan IK Juridisch Advies wordt gevraagd of op grond waarvan mogelijk een procedure gestart moet worden, dan wel van waarde kunnen zijn bij het adviseren, bemiddelen, verwijzen of procederen.

 

Wanneer het wenselijk is en u schriftelijk toestemming hebt gegeven dat de overeenkomst (mede) wordt uitgevoerd door een of meerdere personen die niet zijn verbonden aan IK Juridisch Advies, worden alleen uw noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld met die derden. Derden en IK Juridisch Advies sluiten een verwerkersovereenkomst waarin we afspreken dat uw persoonsgegevens op een correcte manier worden verwerkt. Derden zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk.

 

Wanneer uw gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, worden deze niet verwerkt of verwijderd.

Als gegevens zijn verwerkt en niet binnen 1 maand een overeenkomst tot stand is gekomen, worden gegevens uiterlijk binnen 1 maand verwijderd.

 

Toestemming

2. Soms is uw (uitdrukkelijke) toestemming nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Dat is het geval als de gegevens gezien hun aard  extra gevoelig zijn, bijvoorbeeld gegevens over ras, afkomst, gezondheid of van strafrechtelijke aard. IK Juridisch Advies zal u in dergelijke situaties schriftelijk om uw toestemming verzoeken. Pas na uw schriftelijke toestemming worden deze persoonsgegevens verwerkt.

U hebt het recht uw gegeven toestemming in te trekken.

 

Jonger dan 16 jaar

Toestemming van ouder of voogd is nodig als u jonger dan 16 jaar bent. IK Juridisch Advies heeft niet de intentie gegevens te verwerken van personen jonger dan 16 jaar, tenzij dit met toestemming van ouder of voogd is. 

IK Juridisch Advies vraagt op deze website bij contactgegevens naar uw geboortedatum en als u jonger dan 16 jaar bent of ouder of voogd toestemming heeft gegeven. Er is geen mogelijkheid tot controle. Wordt een leeftijd van jonger dan 16 jaar vermeldt, terwijl niet is aangegeven dat toestemming is verleend door ouder of voogd, worden verstrekte gegevens direct verwijderd. Door IK Juridisch Advies wordt geen contact opgenomen via het opgegeven emailadres en telefoonnummer.

Wanneer wordt aangegeven dat toestemming is verleend door ouder of voogd, gaat IK Juridisch Advies ervan uit dat toestemming is verleend en worden gegevens verwerkt. 

IK Juridisch Advies raadt ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van jongeren tot 16 jaar om te voorkomen dat gegevens zonder toestemming worden verwerkt.

Als u als ouder of voogd vermoedt dat IK Juridisch Advies gegevens over uw kind verwerkt of heeft verwerkt, neem dan contact op. Als gegevens zonder toestemming verwerkt blijken te zijn, worden deze direct verwijderd.

 

Wettelijke verplichting

3. De verwerking van uw gegevens kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op IK Juridisch Advies rust. Zo dient u soms een geldig legitimatiebewijs aan IK Juridisch Advies of schriftelijke volmacht of mandaat ter beschikking te stellen. Als een wettelijke verplichting voor het verwerken van gegevens van toepassing is, informeert IK Juridisch Advies u hier schriftelijk over.

 

Informatievoorziening

4. IK Juridisch Advies informeert u over welke gegevens worden verwerkt. Als gegevens rechtstreeks van u worden verkregen, is dat op het moment van verkrijging, als gegevens niet rechtstreeks van u worden verkregen, binnen een redelijke termijn en als uw gegevens met uw toestemming aan een derde moeten worden verstrekt, op het moment van de verstrekking.

Naast deze informatievoorziening door IK Juridisch Advies kunt u ook zelf verzoeken om een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens. U heeft hierdoor controle over uw persoonsgegevens.

 

Inzage

5. U hebt recht op inzage in uw persoonsgegeven. Om zeker te weten dat u als verzoeker degene bent op wie de gegevens betrekking hebben, zal IK Juridisch Advies uw identiteit moeten vaststellen en u vragen om een legitimatiebewijs. Vervolgens zal IK Juridisch Advies binnen 1 maand reageren op uw verzoek.

Op uw verzoek wordt kosteloos per document een kopie aan u verstrekt.

 

Correctie en aanvulling

6. U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen. IK Juridisch 

Advies zal binnen 1 maand op uw verzoek reageren.

 

Verwijderen

7. U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om de verwerking van uw gegevens uit de systemen van IK Juridisch Advies te verwijderen als uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, onrechtmatig zijn verwerkt, u uw toestemming als bedoeld onder 2. intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking. IK Juridisch Advies zal uw verzoek afwegen tegen rechten op en belangen bij handhaving van de verwerking. U ontvangt binnen 1 maand een reactie op uw verzoek.

 

Overdragen

8. U hebt het recht IK Juridisch Advies te vragen om uw gegevens noodzakelijk verwerkt op basis van een overeenkomst of uw (uitdrukkelijke) toestemming aan u zelf of aan een derde over te dragen.

 

Vergeten worden

9. In het geval u verzoekt om verwijdering van uw gegevens als bedoeld onder 7. zal IK Juridisch Advies derden ook berichten over de verwijdering. U hebt het recht om vergeten te worden.

 

Beperking

10. U hebt recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat u in de situaties als genoemd onder 7. kunt verzoeken de verwerking tijdelijk te stoppen.

 

Bewaren

11. IK Juridisch Advies bewaart uw persoonsgegevens tot het einde van de overeenkomst en alle facturen zijn betaald, tenzij u met het oog op een mogelijke vervolgprocedure toestemming verleend uw persoonsgegevens langer te bewaren. Hiermee wordt voorkomen dat u voor een vervolgprocedure opnieuw informatie moet verstrekken, terwijl u dit reeds eerder deed. Uw persoonsgegevens worden in elk geval niet langer bewaard dan tot en met het moment waarop termijnen voor het starten van een vervolgprocedure zijn verstreken.

 

Facturen worden bewaard tot en met het einde van het zevende kalenderjaar na de factuur. Dit in verband met de verantwoording door IK Juridisch Advies aan de belastingdienst.

 

Beveiliging

12. Uitsluitend IK Juridisch Advies heeft toegang tot de in het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden opgenomen persoonsgegevens of de handmatig verwerkte persoonsgegevens bestemd om te worden opgenomen in een bestand. Uw gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, tegen vernietiging of beschadiging. De geautomatiseerde bestanden zijn beveiligd. Periodiek vindt controle op virussen en defecten plaats en worden updates uitgevoerd.

IK Juridisch Advies spant zich in alle beveiligingsmaatregelen te treffen die gelet op de gevoeligheid van de gegevens, de technische mogelijkheden en kosten geacht worden nodig en redelijk te zijn. IK Juridisch Advies kan er evenwel niet voor in staan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

 

Geheimhouding

13. Op alle persoonsgegevens die IK Juridisch Advies ontvangt en/of zelf verzameld op basis van een overeenkomst en met het doel de overeenkomst uit te voeren, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan tot na het einde van de overeenkomst.

De geheimhoudingsplicht geldt niet in geval van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking of wanneer IK Juridisch Advies voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafzaak.

 

Verantwoording

14. IK Juridisch Advies heeft een verantwoordingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

IK Juridisch Advies moet kunnen aantonen te voldoen aan de privacy-regels.

Over de verwerking van uw persoonsgegevens door IK Juridisch Advies kunt u een klacht indien bij AP, postbus 93374, 2509AJ Den Haag, telefoonnummer 0900-2001201, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Tegen het besluit van AP  kunt u bezwaar maken bij AP en vervolgens beroep instellen bij de bestuursrechter.

Daarnaast mag u de AP verzoeken te bemiddelen of te adviseren in een geschil met IK Juridisch Advies.

U kunt ook naar de civiele rechter gaan, indien u van mening bent dat IK Juridisch Advies uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de privacy-regels verwerkt.

IK Juridisch Advies is aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het overtreden van de AVG, tenzij IK Juridisch Advies op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk is.

 

Websites van derden

15. Deze verklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met de website van IK Juridisch Advies zijn verbonden. IK Juridisch Advies kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier omgaan met uw persoonsgegevens.

Het is raadzaam de privacyverklaring van de websites van derden hierop na te lezen.

 

Wijzigingen

16. IK Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Contactgegevens

17. Als eigenaar van eenmanszaak IK Juridisch Advies ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt over de verwerking contact met mij opnemen:

Ingrid Klok, emailadres: info@ikjuridischadvies.nl , telefoonnummer 06-15385779.

 

Gegevensverzameling op de website/cookies

18. Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en vrij van virussen. Cookies helpen de website gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. IK Juridisch Advies vraagt om uw toestemming voor het plaatsen van cookies bij het eerste bezoek aan de website.  U kunt de toestemming ook weer intrekken door de cookie van uw apparaat te verwijderen. Hoe u dat doet, is afhankelijk van uw browser. Gebruik daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Door het plaatsen van analytische cookies heeft IK Juridisch Advies inzicht in het aantal bezoekers van de website, de geografische herkomst van de bezoekers, welke pagina's worden bekeken, van welke apparaten de bezoekers gebruik maken (computer, laptop, telefoon) en verkeersbronnen (zoekmachines, direct verkeer, verwijzende sites en social media).

De gegevens worden voor statische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. IK Juridisch Advies kan deze gegevens niet herleiden tot een individu. De cookies slaan geen informatie op over uw naam, geslacht, leeftijd en andere persoonlijke gegevens.

 

IK Juridisch Advies maakt gebruik van Jouw Web, TND Projects V.O.F. te Eindhoven, kamer van koophandel nummer 17277205. Jouw Web en IK Juridisch Advies hebben een verwerkersovereenkomst gesloten. We hebben daarin afgesproken dat uw persoonsgegevens op een correcte manier worden verwerkt. Voor informatie over wat Jouw Web met de verzamelde gegevens doet, verwijst IK Juridisch Advies u naar de privacyverklaring van Jouw Web. De privacyverklaring kan regelmatig wijzigen.

IK Juridisch Advies verstrekt de door u aan IK Juridisch Advies verstrekte gegevens niet aan Jouw Web. 

 

Op de website van IK Juridisch Advies is een button opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op Facebook. Voor het functioneren van deze button plaatst Facebook cookies, zodat u herkenbaar bent als u opnieuw inlogt op Facebook. Facebook verzamelt hiermee gegevens over de pagina's die u deelt of promoot.

Voor meer informatie over wat Facebook met de verzamelde gegevens doet, verwijst IK Juridisch Advies u naar de privacyverklaring van Facebook.  De privacyverklaring kan regelmatig wijzigen.